Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA I WDZIĘKU B&W PRZEMIENIECCY ORAZ STUDIA TAŃCA WARSZAWSKA66 DANCE STATION

.

§1 Postanowienia ogólne

1. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy oraz Studio Tańca Warszawska66 Dance Station, zwanymi dalej zbiorczo „Szkołą Tańca” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi. Poprzez podpisanie Deklaracji dochodzi do zawarcia ze Szkołą Tańca umowy o organizację kursu tańca, której warunki określa niniejszy Regulamin szkoły oraz Cennik.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkołę Tańca mogą być osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz uregulowały opłatę w wysokości wskazanej w Cenniku dostępnym w siedzibie Szkoły Tańca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W kursie prowadzonym przez Szkołę Tańca mogą zarezerwować miejsce wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Warunkiem utworzenia kursu jest zdeklarowanie się minimalnej liczby osób, określonej przez Szkołę Tańca, które uiszczą opłatę za pełny kurs lub pierwszą ratę w przypadku skorzystania z możliwości opłacenia kursu w ratach. Minimalna liczba Uczestników różni się w zależności od rodzaju kursu lub formy zajęć oraz kosztów związanych z ich organizacją. O minimalnej liczbie osób potrzebnej do utworzenia kursu osoba zainteresowana zostanie poinformowania przy dokonywaniu rezerwacji.

5. W przypadku trwałego zmniejszenia się liczby Uczestników poniżej liczby wskazanej w pkt 4 powyżej, podczas trwania kursu, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia. Kurs zostanie wznowiony w momencie uzyskania minimalnej liczby Uczestników. Za trwałe zmniejszenie liczby uczestników Szkoła Tańca uznawać będzie sytuację, w której opłata za kolejny miesiąc zajęć zostanie uiszczona przez mniejszą liczbę osób niż wymagana do utworzenia kursu

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o zawieszeniu kursu. W takim wypadku Szkoła Tańca zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi opłaty uiszczonej za przyszłe, niewykorzystane zajęcia.

7. Szkoła Tańca przewiduje możliwość kontynuacji kursu z mniejszą ilością Uczestników niż wymagana do utworzenia kursu, po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Uczestnikami odnośnie podniesienia miesięcznej opłaty kursu.

8. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zawieszenia kursu liczba Uczestników nie wzrośnie do liczby wymaganej do utworzenia kursu, Szkoła Tańca odwoła kurs. W takim wypadku Szkoła Tańca zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi opłaty uiszczonej za przyszłe, niewykorzystane zajęcia.

9. Rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać telefonicznie lub osobiście w recepcji Szkoły Tańca. Rezerwacja nie upoważnia do bycia Uczestnikiem (patrz pkt 2.)

10. Przyjęcie do grupy następuje do podpisaniu przez Uczestnika deklaracji i uiszczeniu:
a) opłaty za pojedyncze wejście na zajęcia,
b) pełnej opłaty miesięcznej,
c) kaucji w wysokości opłaty miesięcznej kursu, w przypadku korzystania z usług Szkoły Tańca na podstawie umowy zawartej z jej partnerem (dot. m. in kart Multisport, Ok. System, Fit Profit).

11. Opłaty pobierane są zgodnie z Cennikiem dostępnym w siedzibie Szkoły Tańca. Kurs może zostać opłacony w całości lub w ustalonych ze Szkołą Tańca ratach płatnych „z góry” do 25 dnia miesiąca, poprzedzającego okres, w którym będą odbywane zajęcia. Nie ma możliwości rozłożenia na raty płatności za kurs, który trwa nie dłużej niż 2 miesiące.

12. Jeżeli osoba, która złożyła Deklarację uczestnictwa, nie dokonała opłaty w terminie wskazanym w pkt 11, Szkoła Tańca wyznaczy jej dodatkowy 7-dniowy termin na uiszczenie zaległej opłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy na organizację kursu, z zastrzeżeniem §2 pkt. 2 Regulaminu.

13. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność łącznego spełnia warunków uczestnictwa w kursie w postaci złożenia podpisanej Deklaracji uczestnictwa i uiszczenia wpłaty.

14. Szkoła Tańca poinformuje Uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia/lub decyzji odwołania kursu.

15. Aranżacja wnętrz Szkoły Tańca stanowi utwór w rozumieniu § 1 ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) i podlega ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie fotografii lub nagrań przedstawiających aranżację wnętrz Szkoły Tańca bez zgody Szkoły Tańca udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności stanowi naruszenie praw autorskich.

 

§2 Zasady uczestniczenia w zajęciach

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Instruktora.

2. Z uwagi na komfort wszystkich Uczestników i zapewnienie prawidłowego przebiegu zajęć, Instruktor może ograniczyć rodzicom dzieci oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczne podczas prowadzenia zajęć.

3. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Kontynuowanie udziału w zajęciach może nastąpić po wcześniejszym uregulowaniu należytej opłaty w biurze Szkoły Tańca. Dzieci poniżej 7 roku życia, oraz dzieci powyżej 7 roku życia, których rodzice złożyli pisemne oświadczenie o braku możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach, przebywają na sali tanecznej pod opieką Instruktora, mimo nie opłacenia kursu, ale nie biorą udziału w zajęciach. W takim wypadku uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Szkoły Tańca 1/3 opłaty za dane zajęcia tytułem kosztów wynagrodzenia instruktora za sprawowanie opieki.
4. Przed wejściem na salę taneczną Uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. W tym przypadku Szkoła Tańca nie jest zobowiązana do zwrotu należności za zajęcia, w których osoba nie brała udziału.

5. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:
a) której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne;
b) będącej uczestnikiem zespołu reprezentacyjnego, która spóźniła się na zajęcia omijając w ten sposób istotną ich część, o ile przystąpienie do ćwiczeń może grozić zdrowiu uczestnika, w szczególności poprzez zwiększenie ryzyka wystąpienia kontuzji;
c) naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 dzieci poniżej 7 roku życia, oraz dzieci powyżej 7 roku życia, których rodzice złożyli pisemne oświadczenie o braku możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach, pozostają na sali tanecznej pod opieką Instruktora. W takim wypadku uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Szkoły Tańca 1/3 opłaty za dane zajęcia. Jeżeli Uczestnik uiścił uprzednio całą opłatę za zajęcia, z których został następnie wykluczony z przyczyn wymienionych w ust. 5, Szkoła Tańca zwróci mu 2/3 opłaty tytułem kosztów wynagrodzenia instruktora za sprawowanie opieki

7. Liczba Uczestników na sali jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników zajęcia mogą otrzymać status grupy zamkniętej.

8. W przypadku choroby Instruktora, przebywania Instruktora na urlopie, wyjeździe szkoleniowym lub treningowym lub niemożliwości dotarcia na zajęcia z przyczyn od niego niezależnych (siła wyższa), Szkoła Tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie.

9. Szkoła Tańca ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy w inne przystosowane do tego miejsce, jeśli termin przeprowadzenia zajęć nie ulegnie zmianie, o czym poinformuje Uczestników najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach Szkoła Tańca zwróci mu opłatę za niewykorzystane zajęcia.

10. W sytuacjach losowych lub w przypadku zbyt małej liczby Uczestników obecnych na zajęciach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym, ustalonym z uczestnikami terminie. Jeżeli Uczestnik nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach w innym terminie, Szkoła Tańca zwróci mu opłatę za niewykorzystane zajęcia.

11. Szkoła Tańca ma prawo do zmiany grafiku zajęć w nowym semestrze, o czym poinformuje Uczestników na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę o organizację kursu na tydzień przed rozpoczęciem semestru, a Szkoła Tańca zwróci mu wówczas opłatę za zajęcia przypadające w następnym semestrze.

12. Szkoła Tańca ma prawo do zmiany grafiku zajęć w takcie semestru w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia pierwotnego harmonogramu lub na wniosek 3/4 Uczestników danej grupy zajęciowej lub ich opiekunów prawnych, o czym poinformuje Uczestników na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć według nowego grafiku. Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o zmianie grafiku. W takim wypadku Szkoła Tańca zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi opłaty uiszczonej za przyszłe, niewykorzystane zajęcia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca lub osób działających z ramienia Szkoły Tańca.

2. Uczestnik ma prawo zabrania swego mienia na salę, z wyjątkiem rzeczy niebezpiecznych lub posiadających gabaryty utrudniające przeprowadzenie zajęć oraz rzeczy, o których mowa w pkt 3 lit. c i d. Uczestnicy powinni poinformować Biuro Szkoły Tańca o kradzieży niezwłocznie po spostrzeżeniu, że miała ona miejsce. Każdorazowy przypadek kradzieży Szkoła Tańca zgłosi właściwym organom państwowym.

3. W Szkole Tańca zabrania się:
a) przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora;
b) wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć lub narazić korzystające z niego osoby na ryzyko doznania kontuzji, w tym m.in. wody i olejku;
c) wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;
d) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania substancji odurzających;
e) wprowadzania zwierząt;
f) filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Instruktora i Biura Szkoły Tańca, a także rozpowszechniania zdjęć lub nagrań.

4. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia Szkoły Tańca i innych uczestników zajęć.

5. Osoby, które mimo zakazu o którym mowa w pkt 3 lit. e wprowadziły zwierzę na teren Szkoły Tańca zobowiązane są do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód przez nie wyrządzonych.

6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca.

7. Odpowiedzialność za usunięcie lub naprawnienie szkód wyrządzonych przez Uczestnika zajęć ponosi Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy.

8. Dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia są odbierane z zajęć przez opiekunów prawnych lub inne pełnoletnie osoby, upoważnione przez opiekunów prawnych na piśmie pod rygorem nieważności.

9. Dzieci powyżej 7. roku życia mają prawo samodzielnie opuścić teren Szkoły Tańca po zakończonych zajęciach. Opiekunowie prawni dzieci powyżej 7. roku życia mogą zastrzec na piśmie pod rygorem nieważności, że dziecko ma prawo opuścić teren Szkoły Tańca wyłącznie pod ich opieką lub upoważnionej przez nich osoby. W takim wypadku Instruktor sprawuje nadzór na dzieckiem do chwili odebrania dziecka przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną przez niego na piśmie.

10. Opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich osoby zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka z zajęć. Jeżeli na skutek zdarzeń losowych dziecko nie może zostać odebrane niezwłocznie po zakończeniu zajęć opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby zobowiązane są do poinformowania Biura Szkoły Tańca o zaistniałej sytuacji.

11. Jeżeli opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba nie stawi się w Szkole Tańca w celu odebrania dziecka, Instruktor lub Biuro Szkoły Tańca podejmie dwukrotną próbę kontaktu telefonicznego z ww. osobami. Jeżeli podjęte próby kontaktu okażą się bezskuteczne i po upływie 30 minut od zakończenia zajęć opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba w dalszym ciągu nie stawi się w Szkole Tańca w celu odebrania dziecka, Biuro Szkoły Tańca zawiadomi policję.

12. W czasie trwania zajęć Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży nie mogą opuszczać terenu Szkoły Tańca bez zgody Instruktora. W przypadku, gdy niepełnoletni Uczestnik samowolnie opuści w czasie zajęć teren Szkoły Tańca, Instruktor informuje o tym zdarzeniu Biuro Szkoły Tańca, które niezwłocznie zawiadomi opiekunów prawnych Uczestnika.

13. W celu wykorzystania wizerunku Uczestnika zajęć do celów promocyjnych, Szkoła Tańca zobowiązana jest uzyskać zgodę Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wizerunek stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

.

§4 Zespoły reprezentacyjne

1. Uczestnikami zajęć dla zespołów reprezentacyjnych mogą być wyłącznie osoby wybrane podczas castingu lub wskazane przez Instruktora.

2. Decyzja o udziale i składzie zespołu reprezentacyjnego, biorącego udział w zawodach, należy każdorazowo do Instruktora. Zgłoszenia na turnieje i zwody oraz przeglądy taneczne dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem Instruktora.

3. Choreografie zespołów reprezentacyjnych przygotowywane są wyłącznie przez Instruktorów oraz konsultantów szkoły tańca. Choreografie przygotowywane samodzielnie do występów i zawodów muszą zostać zatwierdzone przez Instruktora.

4. Zespoły reprezentacyjne podczas wyjazdów na zawody zobowiązane są do przejazdu autokarem razem z Instruktorem.

5. Wszystkie opłaty związane z wyjazdem na turniej tańca, w szczególności opłaty za strój, buty, autokar, start w zawodach, ubezpieczenie pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.

6. Projekty strojów tanecznych uczestników wszystkich zespołów reprezentacyjnych obowiązkowo zyskać muszą akceptację Instruktorów. Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje strojów, jednak ostateczna decyzja co do jego wyboru należy do trenera.

7. Członkowie zespołów reprezentacyjnych mają obowiązek odpowiedniego przygotowania do zajęć tanecznych. Przez odpowiednie przygotowanie rozumie się strój dostosowany do charakteru zajęć. Strój taki nie powinien zawierać biżuterii oraz innych elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu tancerza podczas przebiegu zajęć. Tancerki poniżej 15 roku życia obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach tanecznych w makijażu.

8. W przypadku niestosowania się do zasad dotyczących zespołów reprezentacyjnych oraz postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, trener ma prawo zastosować system gradacji kar, na które składają się:
a) upomnienie słowne,
b) indywidualna rozmowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi (w przypadku uczestników nie będącymi osobami pełnoletnimi),
c) zawieszenie w zajęciach na czas określony,
d) wydalenie z zespołu reprezentacyjnego.

9. W przypadku, gdy członkowie zespołów reprezentacyjnych w sposób szczególny wyróżniają się spośród pozostałych członków zespołów reprezentacyjnych, trener ma prawo zastosować system gradacji nagród, na które składają się:
a) pochwała słowna przy całej grupie,
b) wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej,
c) tytuł kapitana (formacje taneczne),
d) lekcja indywidualna.

 

§5 System płatności

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik dostępny w Szkole Tańca.

2. Opłaty za zajęcia należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w formie gotówkowej w Biurze Szkoły Tańca lub przelewem na numer rachunku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 44 8858 0001 2001 0014 4078 0301. Przelew w swoim tytule powinien zawierać informację na temat imienia i nazwiska uczestnika, rodzaju wybranego kursu .

3. Uczestnik ma obowiązek zapoczątkować swoje uczestnictwo na zajęciach w ciągu miesiąca, za który nastąpiła zapłata.

4. Zniżka rodzinna (10%) jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej płatności za więcej niż jednego członka rodziny.

 

§6 Zwroty

1. Zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia jest możliwy:
a) w razie rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca;
b) w razie zajścia okoliczności wskazanych w §1 pkt 6 i 8, §2 pkt 6, 9-12 oraz §4 ust. 8 lit.c i d Regulaminu;
c) w razie rezygnacji Uczestnika z kontynuowania kursu, w tym również wypowiedzenia umowy w związku ze zmianą Regulaminu lub Cennika.

2. Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrać w gotówce osobiście w Biurze Szkoły Tańca lub zażądać przesłania środków pieniężnych na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej (szkola@przemienieccy.pl) numer konta. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik potwierdza przez złożenie podpisu na potwierdzeniu zwrotu w Biurze Szkoły Tańca.

3. W przypadkach wskazanych w pkt 1, zamiast otrzymania zwrotu opłaty, uczestnik ma prawo wzięcia udziału w innych wybranych zajęciach, na poczet których zostanie zaliczona niewykorzystana opłata.

4. Zaliczenie opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet innych zajęć jest możliwe również:
a) w przypadku wskazanym w §2 pkt.5 lit.b;
b) w przypadku choroby Uczestnika, jeżeli bezpośrednio po ustaniu choroby Uczestnik prześle mailowo lub złoży osobiście w Biurze podanie do Szkoły Tańca o zaliczenie niewykorzystanej opłaty na poczet innych zajęć wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych, chyba, że Uczestnik żąda zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.

5. W przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 4, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy ze Szkołą Tańca na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Szkoły Tańca. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Biurem.

2. Z ważnych przyczyn Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Szkoła Tańca umieści informację na stronie internetowej www.przemienieccy.pl. Zmiana Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie wobec danego Uczestnika po upływie 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu, uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmianę Cennika lub Regulaminu, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dokonuje się bądź w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Biura Szkoły, bądź drogą mailową na adres: szkola@przemienieccy.pl.

ZOBACZ GALERIĘ